Betaversion och FAQ

Complador 1.0 är en betaversion, alltså ett datorprogram, som är under utveckling, men har så pass stabil status att det kan användas. En betaversion innehåller buggar och kan vara något ofullständig. Du kan använda denna betaversion och rapporterar fel och brister och lämnar önskemål om saknade funktioner.

Kända buggar och workarounds

Complador finns ännu endast som beta-version. Detta innebär att det finns buggar som kommer att arbetas bort i kommande version. För att inte buggarna ska störa arbetet alltför mycket kan man använda ”workarounds”, dvs. tillfälliga lösningar i väntan på att en mer strukturerad lösning på problemet tas fram. Här redovisas kända buggar och förslag till workarounds.

Senil nod
Funktionen ”Nod/Flytta till övernod” innebär att en nod flyttas in i ett undernät. Om man öppnar detta undernät finns noden i fortsättningsvis där. Om man sprider undernätet dyker noden upp på den plats där den fanns från början.
Buggen senil nod innebär att den flyttade noden inte håller sig inne i undernätet, utan dyker upp utanför det trots att man inte har spridit det.  Detta kan verka förvirrande eftersom noden inte följer den instruktion som man har gett.

Workarounds

  • Om man klickar Nod/undernät/sprid och därefter Nod/undernät/samla ihop kommer noden att gå in i det önskade undernätet. (Vid ett senar tillfälle kan den dock åter dyka upp utanför.)
  • Ibland kan en nod ”lära sig” att hålla sig i undernätet, genom att Nod/Flytta till övernod upprepas.
  • Ett sätt att lösa problemet är att ersätta den senila noden med en kopia: skapa en ny nod i undernätet, kopiera över innehållet från den senila noden till kopian och ta sedan bort den senila noden ur undernätet.

Nät ändrar namn
Om man arbetar växelvis med flera nät händer det att en rubrik och text oavsiktligt kopieras över till ett annat nät och att kopian därmed ersätter den ursprungliga rubriken och texten. Detta innebär att man plötsligt har två nät med samma rubrik och text, och att ena av de ursprungligaa nätens rubrik och text är borta.
För att ta reda på vilket av de båda näten, som är original och vilket som är kopia, använder man Nät/Öppna övernät för båda näten. Originalet och kopian dyker då upp i sina respektive övernät, och av sammanhanget kan man ana vilken rubrik kopian hade ursprungligen.

Workaround

Något sätt att undvika denna bugg tycks inte finnas. Det man kan göra för att förebygga att man förlorar text, är att använda funktionen Nät/Spara som i verktygsraden för att skapa en kopia av nätet.

Import av nät till nätet självt medför att man riskerar förlora det
Funktionen Importera medför att man kan importera ett nät till sig sjlävt eller något av sina undernät. Undernätet kommer då att finnas som nod i ett nät, Eftersom undernät och nod då är samma sak, kommer funktionen Nod/Ta bort att ta bort inte bara ta bort noden utan också undernätet, dvs. hela nätet.

Workaround
Det finns ingen workaround för denna risk – man måste helt enkelt undvika att importera nät till sig självt eller till något av sina undernät. Om man ändå har råkat göra detta, måste man låta bli att använda funktionen Nod/Ta bort.

 

FAQ

Fråga: Complador fungerar inte bra i min Mac-dator. Vad ska jag göra?
Svar: Complador 1.0 öppnas med Java. Tyvärr fungerar Complador inte lika bra i Mac-datorer , då versionen av Java för Mac skiljer sig från PC-versionen. Vi hoppas på en förnyad version Complador i framtiden, där detta problem inte finns.

Fråga: Om jag vill ångra när jag arbetar i programmet Word kan jag göra det med Ångra eller Ctrl+Z.  Hur ångrar jag i Complador?
Svar: Tyvärr finns det i betaversionen av Complador ingen Ångra-funktion.
Denna brist kan hanteras på två sätt.

  1. Om du vill ångra någonting innan du har sparat, kan du stänga nätet utan att spara.
    Då du öppnar nätet igen får du upp den senast sparade versionen.
  2. Ett sätt att undvika att förlora data är att i förebyggande syfte skapa kopior genom att använda Nät/Spara som.